Polityka Prywatności - hub.tech

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności
W polityce prywatności HUB.TECH.S.A z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: HUB.TECH) wyjaśniamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prezentujemy Państwa uprawnienia w tym zakresie.

Podstawa prawna
HUB.TECH przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych wynikających min. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest spółka HUB.TECH działająca pod firmą HUB.TECH spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Jakóba Hechlińskiego 4, 85-825 Bydgoszcz.

Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w HUB.TECH prosimy o kontakt – mailowo: kontakt@hub.tech, telefonicznie: (52) 374 82 40 lub listownie na adres: ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz.

Zakres przetwarzania danych osobowych
HUB.TECH przetwarza dane osobowe w związku z wykonywaniem swojej działalności gospodarczej.

Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonych usług przez HUB.TECH regulowane są indywidualnie w umowach zawieranych z klientami lub wynikają z ogólnych warunków świadczenia usług przez HUB.TECH.

Cele przetwarzania danych osobowych
HUB.TECH przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HUB.TECH, takich jak: świadczenie usług na rzecz klientów, realizowanie umów zawieranych przez HUB.TECH, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z HUB.TECH, prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

HUB.TECH przetwarza dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na HUB.TECH.

Uprawnienia
Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez HUB.TECH.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasady dobrowolności. Odmowa udostępnienia danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić HUB.TECH kontakt z Państwem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Przekazywanie informacji handlowych uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa zgody.

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością przez HUB.TECH lub do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z zawartej umowy lub z upływem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez HUB.TECH.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z HUB.TECH, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które mają siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu HUB.TECH na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: biura rachunkowe, kancelarie prawne, biegli rewidenci i audytorzy oraz organy administracji publicznej.

HUB.TECH, powierzając przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom, zobowiąże je do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską. W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich, HUB.TECH zastosuje odpowiednie środku w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Profilowanie
Dane osobowe przetwarzane przez HUB.TECH nie są przedmiotem profilowania.

Zmiany polityki prywatności
Zmiany w polityce prywatności HUB.TECH będą publikowane na stronie internetowej HUB.TECH. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu zapoznania się z aktualną polityką prywatności.